سوالات آزمون Piping

تهیه و تدوین دکتر علیرضا قندچی

 

ـ چهار جنس معمول لوله‌ها را نام ببريد.

 ـ طريقة ساخت يك لوله بادرزجوش را شرح دهيد؟

 ـ شمش فلزي چيست و از آن چه استفاده‌اي مي‌شود؟

 ـ به چه دليل لوله‌ها را با پلی اتیلن  پوشش مي‌دهند؟

 ـ عدد اسكجوال  چيست؟

 ـ استاندارد ASTM چيست؟

 ـ از لوله‌ها‌ي چدني در چه مصارفي استفاده مي‌شود؟

 ـ به چه دليل لوله‌هاي فولادي مفيد هستند؟

 ـ std به چه معناست؟

 ـ فولاد ضد زنگ چيست؟

 ـ چهار مورد استفاده تيوبها را نام ببريد.

 ـ به چه دليل لوله‌هاي گالوانيزه در مقابل خوردگي و پوسيدگي مقاوم هستند؟

  دو آلياژ معمول لوله‌هاي فولادي را نام ببريد؟

 ـ PVC چيست؟

ـ سه دليل براي ايزوله‌كردن (عايق) خطوط را نام ببريد؟

- دو نوع عايق را كه در دماي زير F 600 كاربرد دارند نام ببريد؟

 ـ الياف شيشه چه نوع عايقي هستند و چگونه استفاده مي‌شوند؟

ـ عايقهاي پشمي و روش استفاده از آنها را شرح دهيد؟

ـ به چه دليل خطوط سرد را ايزوله بايد كرد؟

ـ پشم سنگ چيست؟

ـ خيلي قوي (extra strong) در Pipeرا توضيح دهيد؟

 ـ كاربرد اصلي اتصالات چيست؟

  ـ   ويژگي اتصالات جوشي را كه مزيت اين اتصالات را نسبت به ساير اتصالات نشان مي‌دهد چيست؟

 ـ تفاوتهاي بين زانويي با شعاع انحناي كوتاه و زانويي با شعاع انحناي بلند را شرح دهيد.

 ـ اتصالات رزوه‌اي در چه مواردي كاربرد دارند؟

 ـ تفاوت بين كاهندة هم‌مركز و كاهندة غيرهم مركز در چيست؟

 ـ در چه شرايطي از اتصالات بوشني استفاده مي‌شود؟

 ـ به چه منظوري از اتصال به وسيلة فلنج استفاده مي‌شود؟

 ـ معايب استفاده از سيستمهاي فلنجي چيست؟

 ـ از اتصالات رزوه‌اي معمولاً براي چه سايز لوله‌هايي استفاده مي‌كنند؟

    ـ چهار نوع اتصال لوله را همراه با ذكر خصوصيات هر يك نام ببريد.

  ـ كاربرد فلنج كور (Blind) در كجاست؟

 ـ از اريفيس فلنج به چه منظوري استفاده مي‌شود؟

 ـ RTJ به چه معناست؟

 ـ به چه منظور از گسكت استفاده مي‌شود؟

 ـ تعداد سوراخهاي پيچ فلنجها چگونه است؟

 ـ سطوح استاندارد فلنج در كدام استاندارد آورده شده است؟

 ـ در شرايط با دما و فشار بالا چه نوع اتصالاتي كاربرد دارند؟

 ـ انواع مختلف زانويي را نام ببريد؟

 ـ كدام تجهيز ايمني فشار براي بخار، هوا و يا خطوط گاز استفاده مي‌شود؟

الف  Globe

ب  Gate

ج  Safety

د  Relief

ه‍  Pilot

 ـ چه جنسي براي محيطهائي با شوكهاي حرارتي زياد در ولو مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟

الف) فولاد

ب) آهن چكش خواري شده

ج) مس

د) برنج

 ـ چه جنسي براي دماهاي F ْ400 (C 204.4º) و كمتر در سرويسهاي غير بحراني در ساخت ولو استفاده مي‌شود.

الف) فولاد

ب) برنج

ج) روي

د) آلومينيوم

 ـ Bonnet جوشي در شیربراي چه شرايطي مناسب مي‌باشد.

الف) شرايط بالاي دمائي و فشاري با تعميرات به ندرت

ب) فشارهاي پائين

ج) در شرايطي كه خطر آتش‌سوزي وجود داشته باشد.

د) دماي F ْ900 (C ْ482.1) و بالاتر

 ـ سيستم تله بخار به چه منظور در صنعت استفاده مي‌گردد.

الف) براي تميز كردن خطوط

ب) تخليه كندانس در حالتي كه بخار در سيستم موجود مي‌باشد.

ج) تخليه مداوم مايعات

د) همانند فيلترها عمل مي‌كند.

 ـ چه مدلي از ديسك در ولو globe داراي نشيمنگاه پهن و سطح بزرگي مي‌باشد.

الف) غير فلزي

ب) plug

ج) مخروطي

د) سوزني

 ـ چه مدلي از چك ولو با ولو دروازه‌اي استفاده مي‌شود.

8ـ OS&Y را تعريف كنيد.

 ـ در چه مدلي از انتخابات موجود براي stem، محتويات خط در تماس با رزوه هستند.

الف) stem و hand wheel بالا رونده

ب) stem ثابت، رزوه داخلي

ج) stem بالا رونده

د) stem و hand wheel ثابت

 ـ عملكرد خط جانبي تعبيه شده براي ولو چيست؟

 ـ دو نمودارمهم فرایندی را نام ببريد  

-           در چه مرحله‌اي نمودار فرایندی تكميل مي‌شود؟

 ـ آیا سايز لوله‌ها در نمودار P&ID ذكر مي‌گردد.

 ـ آیا كليه تجهیزات در نمودار P&ID نمايش داده مي‌شوند.

 ـ انواع گازهاي مورد استفاده در Utility services را بيان كنيد.

 ـ آیاخطوط تخليه در نمودارهاي P&IDآورده مي‌شود.

 ـ آيا كليه تجهيزات در P&ID در ابعاد دقيق ترسيم مي‌گردند.

 ـ سيستم مشعل در كدام دسته از نمودارهاي زير قرار دارد.

a) نمودار تأسيسات جانبي

b) نمودارهاي فرآيندي

c) نمودارهاي سيستم پساب

d) نمودار تجهيزات ابزار دقيق

 ـ منظور از PR چيست؟

 ـ Level glass  به منظور ........................ نصب مي‌گردد.

 ـ منظور از TIC چيست؟

 ـ عملكرد FR چيست؟

 ـ تجهيزات ابزار دقيق با دو عملكرد را چگونه نمايش مي‌دهند؟

-          نرم افزارهای طراحی Piping را نام ببرید؟

-          کاربرد نرم افزارهای مدلسازی چیست؟

 ـ كدام روش ترسيمي بيشتر در نقشه‌كشي پايپينگ براي نمايش يك سيستم در شكل سه بعدي به كار مي‌رود؟

الف) ديمتريك

ب) اكسونومتريك

ج) ايزومتريك

 ـ چه مقياسي (Scale) در نقشه‌كشي پايپينگ بر بقيه ترجيح دارد؟

 ـ سه مورد از كاربردهاي يك نقشه ايزومتريك را نام ببريد.

 ـ فلش شمالي در نقشه ايزومتريك بايد به سمت ....................... باشد:

الف) بالا و راست

ب) بالا و چپ

ج) فرقی نمی کند

 ـ خطوط ايزومتريك به صورت ..................... ظاهر خواهند شد:

الف) بصورت زواياي در نماي ايزومتريك

ب) با طول واقعي

ج) خارج از مقياس

د) به اندازة سه چهارم سايز خطوط

 ـ مخازن يا برج‌هاي عمودي يك شكل بيضوي دارند كه به موازات افق مي‌باشد. درست يا نادرست؟

 ـ چه موقع خطوط تقارن در يك نماي ايزومتريك استفاده مي‌شوند.

 ـ زوايا در ايزومتريك چگونه اندازه‌گذاري مي‌شوند؟

ـ چگونگي ارتباط مدل‌های سه بعدی با نقشه‌هاي ايزومتريك را بيان كنيد.

 ـ كاربردهاي اصلي يك ساپورت لوله را شرح دهيد.

 ـ موقع مقايسه شرائط حساس با غيرحساس چه فاكتورهايي در طراحي و ساپورت‌گذاري لوله متفاوت هستند؟

 ـ ساپورت‌هاي نوع لرزشي را توضيح  دهيد.

 ـ دليل شيب دادن سيستم پايپينگ چيست؟

 ـ فرق بين قلاب لوله و بست لوله چيست؟

 ـ اعضاي اصلي قلاب ميله‌اي (rod hanger) را بگوييد؟

 ـ زاوية نوسان (swing) در ساپورت لوله چيست؟

 ـ قابليت تنظيم را در ساپورت لوله توضيح دهيد.

 ـ چه تفاوتي بين قلاب فنري بار ثابت و بار متغير وجود دارد.

 ـ در مورد قلاب‌هاي فنري، نوع .............................. كاربرد بيشتري دارد.

 ـ قلاب دو فنري (double – spring) چيست و كاربردش را بيان كنيد؟

 ـ مونتاژ لوله آويز (trapeze) را شرح دهيد و دو كاربرد آن را بيان نماييد.

 ـ قلاب‌هاي فنري متغير بر اساس .............................. مجاز به سه دسته تقسيم مي‌شوند.

 ـ چرا جابجايي گرمايي يك عامل مهم در طراحي ساپورت لوله است؟

 ـ بار گرم و سرد را تعريف كنيد.

 ـ تغييرپذيري محاسبه‌اي را تعريف كنيد.

 ـ كار قلاب فنري بار ثابت چيست؟

 ـ ميله نوسان‌گير (swing strut) چه فرقي با كمك فنر دارد؟

 ـ چند نوع شوك‌گير (shock suppressor) وجود دارد و تفاوت آنها در چيست؟

 ـ موقع استفاده از دو كمك فنر در يك محل از لوله، بايد در بهره‌برداري .............................. باشند.

 ـ كمك فنرها داراي بيشترين زاوية نوساني معادل .............................. درجه هستند.

 ـ تفاوت بين قيد (restraint) و مهار انكر (anchor) چيست؟

 ـ سه كاربرد كشويي‌هاي لوله (slides) را بيان كنيد.

 ـ كفشك‌هاي لوله (Shoes) در لوله‌هاي .............................. استفاده نمي‌شوند مگر در مورد ............................ سيستم لوله.

 ـ راهنماهاي لوله (guides) در جابجايي حرارتي براي .............................. به كار مي‌روند.

 ـ ساپورت‌هاي زيني لوله (saddles) چه كاربردي دارند؟

 ـ تجهيزات سازه‌اي را تعريف كنيد و كاربرد آنها را در ساپورت‌گذاري لوله بيان نماييد.

 ـ هشت شكل مقطع سازه‌اي اصلي را براي ساپورت‌هاي لوله نام ببريد.

 ـ وظائف اصلي گروه ساپورت لوله چيست؟

 ـ بار كاري (working load) در سيستم لوله چيست؟

 ـ چرا ساپورت‌هاي زيني لوله (saddle) در برخي موارد براي لوله‌هاي عايق شده به كار مي‌روند.

 ـ مهار لرزه‌گير (seismic bracing) را تعريف كنيد.

 ـ سيستم‌هاي پايپينگ نبايد توسط تجهيزات ساپورت شوند چون .............................. .

 ـ چرا فاصله ما بين ساپورت‌هاي لوله اهميت دارد؟

 ـ خطوط بخار به خاطر انباشته شدن كندانس به .............................. نياز دارند.

 ـ نقشه تفصيلي (details) ساپورت لوله چه كاربردي دارد؟

 ـ نقشه موقعيت (Location) ساپورت لوله چه كاربردي دارد؟

 ـ سه مشخصه ساپورت معمولي لوله را بيان نماييد.

ـ آيا نقشه ساپورت لوله طبق مقياس (اشل) ترسيم مي‌شوند؟

ـ علائم مشخصه نماي ارتفاع (elevation) چه كاربردي در نقشه تفصيلي ساپورت لوله دارد؟

 ـ چگونه نرم افزارهای مدل‌سازی در طراحي ساپورت لوله به كار مي‌روند؟

 ـ‌ موقع تعيين موقعيت‌هاي ساپورت لوله در مدل‌ها برخي از فاكتورهاي مهم را بيان كنيد؟

 ـ نقشه‌هاي مرجع مورد نياز قبل از شروع طراحي ساپورت لوله را نام ببريد؟

 ـ نقشه‌هاي سازه‌اي فولادي چه چيزي را نشان مي‌دهند؟

  نقشه HAVC چيست و چطور به كار مي‌رود؟

 

 ـ مشخصات ساپورت لوله چه هستند و چطور به كار مي‌روند؟