فیلمهای آموزشی-مشاوره ای واحدهای مختلف صنعت نفت،گاز و پتروشیمی

 

آشنایی با وظایف واحد پایپینگ آشنایی با وظایف واحد پایپینگ و نرم افزار های تخصصی مربوطه

آشنایی با وظایف واحد فرایند آشنایی با وظایف واحد فرایند و نرم افزار های تخصصی مربوطه

آشنایی با وظایف واحد ابزار دقیق آشنایی با وظایف واحد ابزار دقیق و نرم افزار های تخصصی مربوطه

 آشنایی با وظایف واحد مکانیکال  آشنایی با وظایف واحد مکانیکال و نرم افزار های تخصصی مربوطه

معرفی موسسه فنی عالی نوین پارسیان  آشنایی با موسسه فنی عالی نوین پارسیان